Laatst aangepast: 23 september 2018

Organisator
  • Toneelkring Kaproenken
  • Jeugdpad 2
  • 8460 Oudenburg
  • België
Provider van deze webapplicatie
  • Codens nv
  • 9e-Linieplein 5
  • 8650 Merkem
  • België
  • Ondernemingsnummer: BE 0541 642 555
  • RPR: Gent afdeling Ieper
Welkom bij Tickets Toneelkring Kaproenken (Codens)

Hartelijk dank dat u onze producten en services (‘Services’) gebruikt. De Services worden geleverd door Codens nv. (“Codens”), gevestigd te Ter Waarde 50, 8900 Ieper, België.

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze Services zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

Verkoopsvoorwaarden
Artikel 1 - Partijen

Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die voor de aankoop van zijn toegangsticket van een evenement beroep doet op de diensten van kaproenken.codens.be. De organisator van het evenement verkrijgt een gebruiksrecht op kaproenken.codens.be om het geheel of een deel van de toegangsbiljetten te verkopen en te verdelen.

Artikel 2 - Codens

De verantwoordelijkheid van Codens ten opzichte van de koper beperkt zich uitsluitend tot zijn rol van dienstverlener. Codens kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een aanpassing/wijziging die beslist of doorgegeven werd door de organisator.

Artikel 3 - Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt Codens de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van Codens (Mollie). Wanneer de betaling gebeurde via de rekening of online payment provider van de organisator, neemt de organisator alle verantwoordelijkheid voor terugbetalingen, klachten en annulaties van reservaties.

Tickets worden terugbetaald in geval van annulatie van het evenement, alsook wanneer voldaan is aan de wettelijke bepaling

(zie artikel 6). Bij foutieve en meervoudige betaling van reservaties neemt de organisator de verantwoordelijkheid tot terugbetaling van het verkeerdelijk betaalde bedrag. Het bedrag van terugbetaling is steeds exclusief transactiekosten.

Artikel 4 - Verzending tickets

Tickets worden pas verzonden na ontvangst van het geheel van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de kaartjes, reserveringskosten kosten van haven, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe.

Artikel 5 - Betalingstermijn

De koper is verplicht om de betalingstermijn te eerbiedigen dat hem op het moment van de reservering zal meegedeeld worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zullen de tickets terug in verkoop gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

Wettelijke bepalingen
Artikel 6 - Annulatietermijn

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel melden via aangetekende zending en enkel voordat het evenement heeft plaats gevonden. Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt de organisator zich het recht om aan de koper de administratieve kosten, reservatiekosten terug te eisen.

Artikel 7

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 8 - Eigendomsrecht

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de leverancier werd ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 9 - Privacy

De informatie die door de leverancier op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor promotiedoeleinden worden gebruikt of toevertrouwd worden aan derden mits uitzondering van een tegengesteld verzoek van de koper dat per aangetekend schrijven is verstuurd.

Artikel 10 - Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Algemene Voorwaarden
Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.

Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze Services niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Codens. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Sommige van onze Services zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke Services niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw account

U heeft mogelijk een account nodig om sommige van onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen account maken of er kan een account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.

Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account. Gebruik het wachtwoord voor uw account niet voor applicaties van derden.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Codens wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Codens die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

Uw Inhoud in onze Services

Sommige van onze Services staan u toe inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt naar, toevoegt aan, opslaat in, verzendt naar of ontvangt in of via onze Services, verleent u Codens (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

Meer informatie over hoe Codens inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of in de aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services. Als u feedback of suggesties voor onze Services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Over Software in onze Services

Wanneer een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Codens verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die Codens aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Codens geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

Open source-software is belangrijk voor ons. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Codens kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een Service stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die Service te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN CODENS EN ZIJN LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN VOOR DE SERVICES. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD IN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICES EN DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID VAN DE SERVICES OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN. WE LEVEREN DE SERVICES ALS ZODANIG (‘AS IS’).

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STELLEN VOORWAARDEN AAN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT.

Aansprakelijkheid voor onze Services

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN CODENS EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN CODENS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CODENS EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES (OF, ALS WE DAARVOOR KIEZEN, TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES AAN U).

IN ALLE GEVALLEN ZIJN CODENS EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Codens en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Codens en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Voor zover wettelijk toegestaan is het recht van de België, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht van België, van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze voorwaarden of de Services, zullen alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services exclusief worden gevoerd in de rechtbanken van Gent, afdeling Ieper, België, en stemmen u en Codens in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Codens.

De tekst voor de algemene voorwaarden is een bewerking van de Servicevoorwaarden van Google. Het originele werk werd aangepast. Google, Inc. is niet verbonden met Codens, Codens zelf of het gebruik van het werk wordt niet onderschreven of gesteund door Google, Inc.